Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podatku VAT kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić łacznie następujące warunki zawarte w §2 rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:

  • złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
  • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają odpowiednie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne;
  • posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Odliczenie przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy przez czynnego podatnika VAT może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

 

Oczywiście ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje też podatnikom nie będącym płatnikami VAT. Tacy podatnicy muszą złożyć pismo do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w którym zawiadomią o spełnieniu warunków do otrzymania zwrotu części wydatków, wyliczą kwotę przysługującego zwrotu oraz wskażą numer rachunku bankowego, na który ma byc dokonany zwrot. Do pisma tego warto załączyć kopie: faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej oraz dowodu uiszczenia całości zapłaty za kasę.