Podatek liniowy czy podatek progresywny dla przedsiębiorcy - który wybrać?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają zawsze czas do 20 stycznia każdego roku na decyzję dotyczącą wyboru sposobu rozliczania z urzędem skarbowym. Jeżeli wykluczają kartę podatkową i ryczałt, to pozostaje im możliwość podatku według skali podatkowej czyli podatek progresywny bądź podatek liniowy.

Warto dobrze przemyśleć swoją decyzję, ponieważ wybranie najbardziej odpowiedniego sposobu oznacza spore oszczędności w skali roku i dlatego tak istotne jest poznanie specyfiki rozliczania się podatkiem liniowym lub progresywnym. Konieczne też trzeba zwrócić uwagę, komu przysługuje konkretna forma opodatkowania, a w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

Podatek liniowy – podstawowe informacje

podatek liniowy

Ta forma opodatkowania obowiązuje w naszym kraju od wielu lat i dotyczy rozliczania się z fiskusem osób prowadzących działalność gospodarczą. Specjaliści podatkowi podkreślają, że podatek liniowy okazuje się skutecznym impulsem do wzrostu gospodarczego i jest niezwykle korzystny dla gospodarki mniej rozwiniętej. W związku z tym, że podstawą podatku liniowego są założenia i własności funkcji liniowej, to podatnik musi wnieść opłatę równą stałemu współczynnikowi procentowemu od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Podatek liniowy charakteryzuje się stałą stawką podatkową, która niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu wyniesie 19%, więc szczególnie osoby o największych dochodach chętnie z niego korzystają. W ten sposób unikają ryzyka zakwalifikowania się do grupy podatników rozliczających się zgodnie z najwyższą stawką podatkową, co ma miejsce w przypadku podatku progresywnego. Przy podatku liniowym nie ma tym samym progresji podatkowej.

Przy zastosowaniu podatku liniowego można:

 • Uwzględnić poniesione koszty związane z zus w celu obniżenia podatku do zapłaty;
 • Składać zaliczki na podatek w formie uproszczonej bądź kwartalnej;
 • Odliczyć ewentualne straty poniesione w latach ubiegłych, aby zredukować wysokość podatku do zapłaty.

Jeżeli chodzi o wady podatku liniowego, to za takowe należy uznać brak możliwości:

 • Obniżenia podstawy do opodatkowania o większość ulg podatkowych;
 • Wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem;
 • Rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Odliczenia kwoty wolnej od podatku przy rocznym rozliczeniu.

Na podstawie zasad podatku liniowego mogą się rozliczać:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą jednoosobową;
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek niemających osobowości prawnej.

Jest jedno ważne ograniczenie – nie można uzyskiwać przychodów z tytułu wykonywania tych samych usług lub czynności, które były wcześniej (limit) realizowane na rzecz byłego pracodawcy w ramach umowy o pracę. Innymi słowy, nie może to być osoba samozatrudniona u byłego pracodawcy.

Podatek progresywny – podstawowe informacje

Ten rodzaj opodatkowania jest powszechnie uważany za formę zmniejszającą nierówności społeczne, ponieważ osoby mniej zarabiające będą obciążone niższym opodatkowaniem w stosunku do tych zarabiających więcej. Widać tutaj różnicę pomiędzy podatkiem liniowym a progresywnym.

W przypadku tego pierwszego przedsiębiorca musi zapłacić tą samą część swoich dochodów w formie podatku niezależnie od wysokości dochodów, natomiast przy podatku progresywnym podatnik o wyższych dochodach przekraczających nawet nieznacznie pierwszy próg odprowadzi większą kwotę w porównaniu z tym, który mniej zarobił w danym roku podatkowym. Według zasad podatku progresywnego mogą się rozliczać ci przedsiębiorcy, którzy zadeklarują taki wybór.

Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe określające stopę opodatkowania:

 • Pierwszy próg podatkowy dla osób o uzyskanych dochodach poniżej 85 528 zł – podatek 18%;
 • Drugi próg podatkowy dla osób o dochodach powyżej 85 528 zł – podatek 32%.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku przekroczenia kwoty dla pierwszego progu podatkowego podatek 32% płaci się wyłącznie od tej części przekraczającej pierwszy próg, a nie od całości uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym.

Podatek progresywny ma kilka zalet i umożliwia:

 • Skorzystanie z ulg podatkowych;
 • Uwzględnienie kwoty wolnej od podatku odliczanej od podstawy opodatkowania;
 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem i osoby samotnej z dzieckiem;
 • Odliczenie składek zus;
 • Składanie zaliczek na podatek w formie uproszczonej bądź kwartalnej.

Jak widać, nie ma przeszkód, aby tego typu forma opodatkowania funkcjonowała razem z ulgami podatkowymi oraz kwotą wolną od podatku. Warto przy tym podkreślić, że od stycznia 2018 roku zróżnicowano kwoty wolne od podatku uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu.

Podatek liniowy czy podatek progresywny – na co się zdecydować?

Wybór i przede wszystkim opłacalność określonej formy odprowadzania podatku zależy zarówno od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, jak i od wysokości osiąganych dochodów. Rozliczanie według zasad podatku progresywnego na pewno warte jest polecenia tym przedsiębiorcom, którzy nie osiągają wysokich dochodów i pragną skorzystać z ulg, kwoty wolnej od podatku bądź ze wspólnego rozliczenia.

Analitycy zgodnie uważają, że nawet niewielkie przekroczenie kwoty pierwszego progu podatkowego nie musi oznaczać konieczności rozważenia w przyszłości zmiany sposobu opodatkowania na liniowy. Ten będzie opłacalny w przypadku osiągania dochodów rocznych wyższych niż 100 tys. zł, a także przy niekorzystaniu z ulg podatkowych i przy braku możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji na pewno trzeba rozważyć wszystkie zalety i wady określonej formy opodatkowania, ponieważ w ciągu danego roku podatkowego nie ma opcji zmiany rozliczania się z urzędem skarbowych.

Biuro rachunkowe Aktyw. Księgowa Ewa Idzikowska zaprasza do Opola.

+48 603 193 106