Nowe zasady zwrotu VAT od materiałów budowlanych

NOWE ZASADY ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 R.

Podpisana przez prezydenta ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadza od 1 stycznia 2014 r. nowe zasady dotyczące zwrotu VAT za materiały budowlane. W porównaniu do obowiązujących obecnie przepisów prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane zostanie znacznie ograniczone. Prawo to będzie przysługiwało jedynie osobom, mającym nie więcej niż 36 lat.

Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r.

Osoby mające więcej niż 36 lat nie uzyskają zwrotu. Na poprzednich zasadach będzie można ubiegać się o zwrot od wydatków poniesionych do końca 2013 r. To ostatnia szansa, aby dokonać zakupów i uzyskać zwrot na dotychczasowych, korzystnych warunkach.

Zwrot VAT na nowych zasadach

Prawo do zwrotu będzie przysługiwało osobie fizycznej, która po 1 stycznia 2014 r. poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych, jeżeli:

 1. wydatki będą poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekroczy odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę będzie wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy; dotyczy to dzieci małoletnich, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych;
 4. osoba ta do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończy 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba ta nie będzie:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny - z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego.

Jak z tego wynika, nowe przepisy uzależniają prawo do zwrotu od sytuacji osobistej osoby ubiegającej się o zwrot. O prawie do zwrotu decyduje sytuacja majątkowa, wiek, a nawet liczba dzieci. Prawo do zwrotu, inaczej niż obecnie, nie będzie przysługiwało od wydatków na remont.