Obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego

Przedsiębiorcom prowadzącym podatkową książkę przychodów-rozchodów przypominamy o obowiązku sporządzenia na koniec roku podatkowego (na 31 grudnia 2013 r.) spisu z natury obejmującego: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe a także braki i odpady.

W spisie powinny być ujęte również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika oraz towary obce (niestanowiące własności podatnika) znajdujące się w dniu sporządzenia spisu na terenie zakładu podatnika. Towarów obcych nie trzeba wyceniać wartościowo - wystarczy wyszczególnienie ilości i określenie czyją własność stanowią.

Spis z natury nie obejmuje natomiast środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność podatnika lub przez niego użytkowanych.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zawierać co najmniej następujące dane:

 1. nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela,
 2. datę sporządzenia spisu,
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników objętych spisem,
 5. jednostkę miary,
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 7. cenę w zlotych i groszach za jednostkę miary,
 8. wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 9. łączną wartość spisu z natury,
 10. wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 11. klauzulę "Spis zakończono na pozycji…",
 12. podpisy osób sporządzających spis,
 13. podpis właściciela firmy (wspólników).

Spis z natury sporządzony na koniec roku podatkowego podatnik ma obowiązek wpisać do książki przychodów jako ostatnią jej pozycję oraz uzwględnić w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.