Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Wchodząca w życie od stycznia 2014 roku znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur. Przepisy określają jednoznacznie kiedy dokument jest uznawany za fakturę oraz jakie dane powinien zawierać.

Zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Według art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowo mały podatnik rozliczający się metodą kasową na fakturach wystawionych przez siebie powinien zawrzeć adnotację "metoda kasowa" a podatnicy rozliczający się w systemie marży na swoich fakturach powinni ująć odpowiednie oznaczenia:

 • "procedura marży dla biur podróży" w przypadku usług turystyki,
 • "procedura marży - towary używane" w przypadku dostawy towarów używanych,
 • "procedura marży - dzieła sztuki" w przypadku dostawy dzieł sztuki,
 • "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" w przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Należy również pamiętać, że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, art. 43 ust. 1 ustawy o VAT albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, na fakturze powinien zostać wskazany:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Pełen katalog danych, które koniecznie muszą znajdować się na fakturze odnaleźć można w art. 106e ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę przytoczoną na wstępie definicję faktury należy pamiętać, że w przypadku braku jakiegokolwiek z elementów wymaganych przez przepisy w określonych sytuacjach, dokument może nie zostać uznany za fakturę, a co za tym idzie nabywca towarów lub usług nie będzie mógł na jego podstawie odliczyć podatku.