Odliczanie podatku VAT w 2014 r.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2013 r. nabywca mógł odliczyć VAT z faktury w okresie (miesiącu lub kwartale) jej otrzymania lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Dopuszczalne też było odliczenie VAT również z faktury wystawionej przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, ale tylko w przypadku gdy towar został dostarczony nabywcy (usługa wykonana) przed terminem złożenia deklaracji VAT za dany okres. Wyjątkiem od zasady był termin odliczenia VAT z faktur dokumentujących usługi ciągłe (media, telekomunikacja itp.), który odpowiadał terminowi płatności określonemu na fakturze.

Ogólne zasady odliczania podatku VAT w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się zasady dotyczące odliczania naliczonego podatku VAT od zakupionych towarów i usług. Podstawowa zasada znowelizowanej ustawy o VAT stanowi, że odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności, nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności.

Przyjęcie przez ustawodawcę takiego rozwiązania może spowodować zamęt u wielu płatników VAT, gdyż od początku 2014 roku sprzedawca może wystawić fakturę VAT w dowolnym terminie od 30 dnia przed sprzedażą aż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktorym dokonano sprzedaży lub otrzymano zapłatę. Z powyższych uwarunkowań wynika, że podatnik może otrzymać fakturę zarówno wcześniej jak i później niż może odliczyć VAT.

Podatnicy od nowego roku muszą więc koniecznie przestrzegać dwóch zasad:

  • po pierwsze: niemożliwe jest odliczenie podatku VAT za dany okres z otrzymanej faktury, jeśli w tym okresie nie nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź zapłata,
  • po drugie: nawet jeśli nastapiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź zapłata nabywca nie może odliczyć VAT dopóki nie otrzyma faktury.

Powyższe zasady będą obowiązywały także w przypadku zakupu mediów. Również od takich zakupów termin odliczenia VAT będzie uzależniony głównie od terminu powstania obowiązku podatkowego (a nie jak obecnie - od terminu płatności). W przypadku sprzedaży mediów obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury (jeżeli faktura ta zostanie wystawiona terminowo czyli najpóźniej z upływem terminu płatności). W związku z tym nabywcy mediów będą mogli odliczyć VAT w okresie, w którym tę fakturę wystawiono (lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych), oczywiście nie wcześniej niż w miesiącu/kwartale otrzymania tej faktury.

Odliczanie podatku VAT od faktur wystawionych przez podatnika rozliczającego VAT metodą kasową

Od 1 stycznia 2014 r. odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od podatnika rozliczającego VAT metodą kasową będzie można dokonać w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w rozliczeniu za okres dokonania całości lub części zapłaty za towary lub usługi, nie wczesniej niż za okres, w którym nabywca otrzyma fakturę. Ważne jest również, że odliczenia VAT od faktur wystawionych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową będzie można dokonać również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (dotychczas podatnicy byli pozbawieni takiej możliwości).

Odliczanie podatku VAT od transakcji, od których VAT należny rozlicza nabywca

W przypadku niektórych transakcji np. dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, itp. podatnicy wykazują zarówno VAT należny, jak i naliczony. W przypadku takich transakcji również obowiązuje generalna zasada, że VAT można odliczyć w okresie (miesiącu lub kwartale) powstania obowiązku podatkowego, pod warunkiem że kwota podatku należnego od ww. transakcji będzie wykazana w prawidłowej deklaracji VAT. Należy jeszcze pamiętać, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest jeszcze jeden dodatkowy warunek odliczenia – podatnik musi otrzymać od dostawcy fakturę dokumentującą WNT w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca w którym nastąpił obowiązek podatkowy od tego nabycia.

Odliczanie podatku VAT od importu towarów

Podatek VAT od importu towaru będzie odliczany zgodnie z ogólną zasadą, czyli z chwilą powstania obowiązku podatkowego (z chwilą powstania długu celnego), nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma dokument celny. W przypadku stosowania przez podatnika uproszczonych procedur celnych polegających na wpisie do rejestru podatnik będzie mógł odliczyć VAT za okres (miesiąc lub kwartał), w którym dokona wpisu do rejestru, pod warunkiem zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy VAT od importu towaru określany będzie w formie decyzji organu celnego można go będzie odliczyć w okresie, w którym podatnik otrzyma ww. decyzję, pod warunkiem zapłaty określonego w niej podatku VAT.