Opodatkowanie umów zlecenie oraz umów o dzieło świadczonych w Polsce przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dla podmiotów mających siedzibę zagranicą

Zgodnie z art. 44 ust. 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu działalności wykonywanej osobiście są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 44 ust. 3a.

Oznacza to, że w miesiącu, w którym podatnik-osoba fizyczna otrzymał przychód z firmy zagranicznej (wpływ zapłaty za świadczone czynności lub wykonane dzieło) oblicza zaliczkę na podatek dochodowy wg wzoru:

Przychód - koszty uzyskania przychodu 20% = dochód
Dochód x 18% = należna zaliczka na podatek dochodowy

 

Obliczoną w powyższy sposób należną zaliczkę na podatek dochodowy podatnik zobowiązany jest wpłacić na konto swojego urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca z opisem PIT. Zaliczki na podatek dochodowy od umów zlecenie oraz umów o dzieło zawsze wylicza się według stawki 18%, niezależnie od wysokości dochodu uzyskanego z tego tytułu przez podatnika. Ewentualna dopłata do wyższej 32% stawki podatku będzie miała miejsce dopiero po sporządzeniu rocznego zeznania PIT-36, czyli w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Sposób postępowania wykazany powyżej jest stosowany wyłącznie przy realizowaniu umów zlecenie bądź umów o dzieło bez przekazania praw autorskich.

W przypadku, gdy podatnik uzyskuje dochody z autorskich praw majątkowych (czyli w umowie o dzieło jest zawarta klauzula o przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego) podatnik w ogóle nie wpłaca w ciągu roku podatkowego żadnych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dochody z praw majątkowych wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 i podatek płacony jest do 30 kwietnia następnego roku.

Przy wykonywaniu czynności na mocy umowy zlecenia bądź umowy o dzieło na rzecz firm zagranicznych nie trzeba wystawiać rachunków do umów zlecenie czy umów o dzieło w takej formie jak dla firm polskich. Wystarczy podać kontrahentowi kwotę do zapłaty na konto bankowe i wyciąg bankowy stanowił będzie potwierdzenie uzyskania przychodu.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa podatnicy są obowiązani na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W przypadku takiego żądania podatnik wystawia rachunek zawierający:

  • dane sprzedawcy,
  • dane nabywcy,
  • datę wystawienia rachunku,
  • numer rachunku,
  • opis czego dotyczyła transakcja,
  • kwotę wynagrodzenia.

Należy przy tym pamiętać, że kwota wynagrodzenia ustalona w umowie z zagranicznym kontrahentem i pojawiająca się później na rachunku jest kwotą brutto. Od kwoty tej podatnik samodzielnie oblicza podatek, który później musi wpłacić do właściwego urzędu skarbowego.