Ulga prorodzinna - zmiany w zasadach korzystania od 2013 r.

Uprawnieni do skorzystania z ulgi prorodzinnej są podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych czyli składający zeznanie PIT-36 lub PIT-37, którzy mają na wychowaniu:

  • małoletnie dzieci, czyli dzieci które nie ukończyły 18-stego roku życia,
  • dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, pod warunkiem, że w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.,
  • dzieci pełnoletnie bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym:

wykonywali władzę rodzicielską,

pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,

sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wysokość przysługującej ulgi na dziecko zależy od wysokości dochodów osiąganych przez podatników oraz od liczby dzieci pozostających na wychowaniu podatnika i zaprezentowana została w poniższej tabeli:

Liczba wychowywanych dzieci
jedno dziecko
drugie dziecko
trzecie dziecko
czwarte i każde następne dziecko
kwota ulgi za cały rok na jedno dziecko
1.112,04 zł
1.112,04 zł
1.668,12 zł
2.224,08 zł
Kwota ulgi miesięcznej na jedno dziecko
92,67 zł
92,67 zł
139,01 zł
185,34 zł
Limit dochodów opiekunów
112.000,00 zł
brak limitu
brak limitu
brak limitu

UWAGA: podatnikowi niepozostającemu w związku małżeńskim wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody: nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

W przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie ww. zasadami za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Należy również pamiętać o tym, że ulga prorodzinna przestaje przysługiwać podatnikowi począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  • wstąpiło w związek małżeński.