Kasy rejestrujące w 2014 r.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (potocznie zwanych kasami fiskalnymi) dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Minister Finansów na mocy delegacji ustawowej zwolnił z powyższego obowiązku niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności. Są one wymienione w rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). Zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich oraz:

 • u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób wymienionych powyżej, limit 20.000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia);
 • rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w wysokości 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w 2014 roku limit ten wylicza się proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży.

Z ewidencjonowania zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

W przypadku natomiast podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2012 r., zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy, a w przypadku, gdy przewidywany okres jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia). Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego tracą prawo do zwolnienia ze względu na strukturę obrotów po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres, jeżeli udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 5 rozporządzenia). W przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugim półroczu roku podatkowego zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia roku podatkowego, jeżeli udział procentowy obrotu będzie do końca roku podatkowego równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 6 rozporządzenia).

Dla podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2013 r. obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów rozporządzenia obowiązującego do końca 2012 r. (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). Jeżeli natomiast podatnik rozpoczął sprzedaż w 2012 r., kwota uprawniająca do zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r. wynosi 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r. W tym przypadku podatnik nie musi stosować proporcji do liczenia limitu zwolnienia z ewidencjonowania (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia, czyli

dokonujących dostaw:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

świadczących usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.