Kadry i płace

Zatrudnianie pracowników łączy się z licznymi obowiązkami pracodawców. Chcemy uchronić przedsiębiorców przed konsekwencjami mylnych decyzji i już od samego początku pilnujemy, aby wszelkie dokumenty związane z zatrudnianiem były prawidłowo wypełnione i terminowo sporządzona dokumentacja kadrowo-zusowa.

Przez okres zatrudnienia pracownika na bieżąco uzupełniamy akta osobowe zwracając uwagę na terminy niektórych ważnych zezwoleń związanych ze stosunkiem pracy.

Znajomość Kodeksu Pracy oraz innych przepisów kadrowo-płacowych oraz ZUS, a ponadto długoletnia praktyka pozwala sprawnie i bez zastrzeżeń a przede wszystkim bezpiecznie skupić się obsługiwanym przez nas przedsiębiorcom na organizacji pracy dla pracowników powierzając nam prowadzenie formalnych spraw.

Wymaga to ścisłej współpracy, ale dzięki możliwościach jakie daje internet jesteśmy w stanie sprawnie i bezawaryjnie prowadzić kompleksowe usługi w tym zakresie.

 • Bieżące prowadzenie akt osobowych, w tym kartoteki urlopowe
 • Sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń, oraz prowadzenie ewidencji chorobowych
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwracając uwagę na dostępne ulgi i preferencyjne składki
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
 • Wydruki indywidualnych szczegółowych wyciągów płacowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek bądź informacji o ich wysokości drogą mailową
 • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów indywidualnych deklaracji PIT11
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON
 • Monitoring ważności badań lekarskich szkoleń i nadzór w zakresie BHP oraz informowanie odpowiednio wcześniej pracodawców o upływie okresu ważności

Na zlecenie naszych klientów, we współpracy z radcami prawnymi, pomagamy przy opracowaniu zakładowych regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych i inne.