Rozliczenia ryczałtowe

Ustawodawca uwzględnił w swoich przepisach możliwość prostszego rozliczania się dla osób prowadzących działalność gospodarczą przy minimalizacji kosztów. Niestety prowadzenie tego typu rozliczeń podatkowych ograniczone jest ściśle określoną listą usług.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy wyborze odpowiedniej księgowości warto jest zastanowić się nad konsekwencjami wyboru, przy czym na początku kolejnego roku obrotowego można zmienić formę rozliczeń. Analiza ekonomiczna na podstawie zamierzonych czy już dokonanych zdarzeń oraz danych liczbowych uzyskanych z prowadzonej czy planowanej dokumentacji księgowej pozwoli przedsiębiorcom dokonać właściwego wyboru co ma też wpływ na wysokość płaconych podatków.

Naszym celem jest zapewnienie takiej współpracy, a obsługa podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje:

  • Prowadzenie ewidencji przychód z podziałem na stawki podatkowe,
  • Obliczanie podatku dochodowego zryczałtowanego z uwzględnieniem obniżek i odliczeń w tym składek ZUS,
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
  • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT , w tym dokumentów zagranicznych oraz obliczanie podatku wraz z dostarczaniem deklaracji do właściwych urzędów,
  • Bieżąca ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prawidłowe rozliczanie kosztów pracowniczych i umów cywilno-prawnych,
  • Sporządzanie odpowiednich deklaracji rocznych PIT28 wraz z załącznikami i uwzględnianie ulg, obniżek i odliczeń.